Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban ...

Thông tin cần biết  
QUYẾT ĐỊNH về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

document - 2024-05-14T153222.909.jpg