Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Thanh Liêm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Thanh Liêm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050