Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, tỉnh Hà năm đến năm 2040

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất  
Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm, tỉnh Hà năm đến năm 2040