Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đ.N07, tuyến đường Đ.D09 và hoàn trả một phần kênh tiêu KT-8 tại khu trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư  
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đ.N07, tuyến đường Đ.D09 và hoàn trả một phần kênh tiêu KT-8 tại khu trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm