Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Ban hành chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Quyết định Ban hành chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm
Ngày 03 tháng 10 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định Ban hành chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm
Xem chi tiết tại đây Quyet dinh 3261-A.signed.signed.pdf