Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Thông tin cần biết  
Quân đội với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội
(ĐCSVN) - Sự phát triển của Internet đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó có xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những tiện ích hết sức to lớn do Internet mang lại thì những mặt trái, tiêu cực của nó cũng hàng ngày, hàng giờ tác động không hề nhỏ, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xã hội của chúng ta bằng vô số những thông tin, hình ảnh có nội dung xấu độc được phát tán lên các trang wesbite, blog, mạng xã hội, trên phần bình luận phản hồi của các báo điện tử…

Đặc biệt trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng những hạn chế trong quản lý, điều hành đất nước, cùng các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tăng cường chống phá nền tảng, tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng trắng trợn, tinh vi, thâm độc hơn, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Họ rêu rao rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin, chỉ có giá trị ở cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, đến nay không còn phù hợp nữa; sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là minh chứng cho sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lênin… Từ đó, họ ngụy biện rằng chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, với mục đích đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một luận điểm rất nguy hiểm, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tiến tới phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch cũng không nằm ngoài sự chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện “phi chính trị hóa" Quân đội, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện mục tiêu đó, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, cương lĩnh của Đảng…, làm cho cán bộ, chiến sĩ và bộ đội từng bước phai nhạt, dẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; thiếu niềm tin, phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội… Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên internet, mạng xã hội đang là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

125.jpg
Gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên (Ảnh tư liệu, nguồn: tapchicongsan.org.vn)

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Trong đó, công tác giáo dục chính trị được đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao nhận, thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng; nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị. Đồng thời nhận rõ quan điểm sai trái, âm mưu thủ đoạn, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động, thu hút được đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình", thúc đẩy “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", “phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực phản động, thù địch. Nhiều trang website, blog của các tổ chức, cá nhân phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí quân đội đã tích cực mở các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, được dư luận, cán bộ, chiến sĩ đồng tình ủng hộ.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng"; Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới, Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/TW, ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Các cơ quan thông tấn, báo chí mở nhiều chuyên mục về nội dung này, với nhiều bài viết chuyên sâu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt chuyên mục mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy đã góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho quân đội và xã hội.

Công tác thông tin, truyền thông, văn hóa, văn nghệ có nhiều đổi mới giữ vững định hướng bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đất nước, Quân đội đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ"; ngăn chặn, hạn chế sự tác động của quan điểm sai trái, thông tin xấu độc đến cán bộ, chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Thời gian tới, các thế lực phản động, thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục triệt để tận dụng mạng Internet, mạng xã hội, để tán phát tài liệu chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng, đường lối, cương lĩnh, nhân sự của Đảng; nói xấu lãnh tụ, cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội; thổi phồng những hạn chế trong quản lý, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng; lợi dụng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong một số cơ quan, đơn vị để công kích Đảng, nói xấu chế độ. Qua đó thúc đẩy “tự diễn biến", “tự chuyển hóa", “phi chính trị hóa" nhằm từng bước chuyển hóa bản chất cách mạng của Quân đội ta. Do vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Internet, mạng xã hội; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về tinh thần chủ động đấu tranh phòng chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội cho cán bộ, chiến sĩ.

Mục tiêu của công tác tuyên truyền, giáo dục trong thời gian tới là làm cho cán bộ, đảng viên và bộ đội nhận thức sâu sắc những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ"; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Muốn vậy, phải tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, niềm tin sắt đá vào độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiến thức và bản lĩnh chính trị vững vàng để có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.

Tuyên truyền, trang bị cho cán bộ, đảng viên và bộ đội những kỹ năng cơ bản trong việc phân biệt các thông tin “thật", “giả" trên mạng Internet, mạng xã hội không để họ bị chi phối bởi những từ ngữ “hot", những sự kiện “nóng" đang diễn ra để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; thiết lập các đường dây nóng, trang thông tin tiếp nhận tin báo từ cán bộ, đảng viên và bộ đội về những cá nhân, tập thể, trang, nhóm đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên mạng Internet, mạng xã hội. Cùng với việc nhận rõ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, cần kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo kịch bản chặt chẽ, tổ chức chiến dịch truyền thông thống nhất, đa dạng, rộng rãi có sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng để tăng tính hiệu quả, sức lan tỏa.

Hai là, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, lực lượng nòng cốt, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của kẻ thù

Cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị, cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trên môi trường Internet, mạng xã hội; kịp thời định hướng tư tưởng dư luận xã hội, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, bình luận chưa có cơ sở; quản lý chặt chẽ nội bộ, thực hiện tốt quy chế về kỷ luật phát ngôn; giáo dục, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiên có hiệu quả các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến'', “tự chuyển hóa" trong thực tiễn cuộc sống cũng như trong môi trường mạng xã hội. Cấp ủy cần phát huy tốt sức mạnh đoàn kết cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác giám sát và phát huy dân chủ ở cơ sở; đặc biệt là cung cấp kịp thời chính xác đến cán bộ, đảng viên và bộ đội những thông tin chính thống về các sự kiện, sự việc tích cực cũng như tiêu cực trên các lĩnh vực, tránh những trường hợp phân tích, nhận định chưa có cơ sở.

Cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị theo định kỳ, đúng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 35 nhằm kịp thời rút ra những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm và định hướng chỉ đạo theo từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt là biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên sâu trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Chú trọng xây dựng đội ngũ nòng cốt, chuyên sâu là những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận cao, có khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, chế độ và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Từ đó cần tập trung tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chú trọng nâng tầm lý luận sắc sảo, kinh nghiêm đấu tranh; cung cấp những thông tin, cập nhật nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ để họ đấu tranh trên mạng xã hội. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ những nhà khoa học, cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị; đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí, xuất bản, lực lương nòng cốt, tiên phong trong đấu tranh bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng. Chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chặn lọc thông tin, không để các thế lực thù địch lợi dụng internet chống phá.

Bốn là, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Internet, mạng xã hội.

Các cơ quan, đơn vị cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, khai thác, hiệu quả các phần mền kiểm soát, phân loại thông tin trên mạng xã hội. Tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ truyền thông; đầu tư nâng cấp trang, thiết bị kỹ thuật phục vụ lực lượng tham gia đấu tranh trên internet, mạng xã hội; kịp thời bóc gỡ thông tin xấu độc không để cán bộ, chiến sĩ và bộ đội tiếp cận được với thông tin này. Duy trì, tổ chức tốt hội nghị rút kinh nghiệm và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, làm cơ sở cho các lực lượng, nhất là lực lượng nòng cốt, chuyên sâu nâng cao kỹ năng đấu tranh trên mạng xã hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi thông tin, kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát huy vai trò của quân đội trong đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo về vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

-----------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

1. Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng;

2. Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

3. Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

4. Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5. Chỉ thị 87-CT/TW, ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb CTQG sự thật, H.2021, tập 1.

Đại tá, ThS Nguyễn Đức Hiếu; Thượng tá, ThS Vương Đức Thương (Học viện Chính trị)

 


https://dangcongsan.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/quan-doi-voi-cuoc-dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-tren-mang-xa-hoi-652235.html