Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội: khen thưởng cho 36 tập thể tại huyện Thanh Liêm có thành tích xuất sắc trong rà soa...

Tin tức - Sự kiện Ngân hàng Chính sách Xã hội  
Ngân hàng Chính sách xã hội: khen thưởng cho 36 tập thể tại huyện Thanh Liêm có thành tích xuất sắc trong rà soát, sắp xếp hồ sơ hồ sơ lưu giữ.
Thực hiện Công văn số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/5/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV; Công văn số 405/NHCS-KHNV ngày 18/5/2023 của Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh về việc triển khai sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ của Hội, Tổ TK&VV thời gian vừa qua. Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam đã phát động thi đua với tập thể, cá nhân trong toàn chi nhánh và tập thể, cá nhân kiêm nhiệm phối hợp thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.
106.jpg

Cán bộ NHCSXH huyện Thanh Liêm trao thưởng cho các tập thể tại Điểm giao dịch xã Thanh Nghị

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thanh Liêm đã tích cực phối hợp sắp xếp và lưu trữ hồ sơ theo quy định tại Công văn số 3920/NHCS-TDNN đối với 4/4 tổ chức Hội nhận ủy thác cấp huyện, 60/60 hội cấp xã và 245/245 tổ TK&VV tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch đơn vị đã xây dựng, đến nay đảm bảo hoàn thành 100%.

Kết thúc đợt thi đua, 36 tập thể tại huyện Thanh Liêm có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát, sắp xếp hồ sơ hồ sơ lưu giữ được Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh khen thưởng, trong đó có 02 đơn vị là Hội đoàn thể cấp huyện,  09 đơn vị là Hội đoàn thể cấp xã , 24 đơn vị là Ban quản lý Tổ TK&VV; mức khen thưởng là 800.000 đồng/tập thể. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Liêm tổ chức trao thưởng cho các tập thể (Hội cấp xã và Ban quản lý Tổ TK&VV) tại các điểm giao dịch xã của NHCSXH theo quy định.

107.jpg

Cán bộ NHCSXH trao tiền thưởng tại xã Thanh Hà cho 02 đơn vị Hội cấp xã

Phong trào thi đua đã góp phần tích cực để động viên, khích lệ tập thể, cá nhân, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc triển khai sắp xếp, lưu giữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV. Qua đó, làm tốt hơn nữa công tác quản lý, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.