Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến của trẻ em khi xây dựng văn bản về trẻ em

Lấy ý kiến của trẻ em khi xây dựng văn bản về trẻ em
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ việc lấy ý kiến của trẻ em phải bảo đảm để trẻ em tham gia tự nguyện, chủ động, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em; không phân biệt đối xử, không trù dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ hoặc không bày tỏ ý kiến, nguyện vọng; bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em khi tham gia lấy ý kiến.

Ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và ý kiến của Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em phải được tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực. Người thực hiện lấy ý kiến của trẻ em phải có kiến thức, thái độ thân thiện, kỹ năng phù hợp với trẻ em.

Lấy ý kiến của trẻ từ đủ 07 tuổi trở lên

Về chuẩn bị lấy ý kiến của trẻ em, dự thảo quy định gồm xác định những nội dung cần lấy ý kiến của trẻ em; xây dựng bộ công cụ lấy ý kiến của trẻ em bảo đảm khoa học, ngắn gọn, đơn giản và phù hợp với hình thức lấy ý kiến của trẻ em.

Lựa chọn trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên tham gia lấy ý kiến theo cơ cấu phù hợp về độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh và sự phát triển của trẻ em.

Hình thức lấy ý kiến của trẻ em gồm: Phiếu lấy ý kiến của trẻ em; diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua điện thoại; thông qua môi trường mạng.

Cơ quan, tổ chức thực hiện lấy ý kiến của trẻ em lập Báo cáo kết quả lấy ý kiến của trẻ em gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tổng hợp ý kiến của trẻ em vào nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hồ sơ trình thẩm định, thẩm tra văn bản; tiếp thu những ý kiến phù hợp, bổ sung, chỉnh sửa vào dự thảo văn bản trước khi ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Thông tin, phản hồi ý kiến của trẻ em

Sau khi văn bản được ban hành, chậm nhất 60 ngày, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản phải thông tin, phản hồi cho trẻ em về những ý kiến đã được tiếp thu, quy định trong văn bản; giải thích, trả lời những ý kiến, nguyện vọng của trẻ em không được tiếp thu.

Hình thức thông tin, phản hồi ý kiến của trẻ em: a) Văn bản, báo cáo; b) Hội nghị, hội thảo, diễn dàn, họp báo; c) Niêm yết công khai tại trường học, cộng đồng nơi tổ chức lấy ý kiến của trẻ em; d) Các phương tiện thông tin đại chúng; đ) Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111; e) Thông qua môi trường mạng.

Trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản lấy ý kiến của trẻ em thông qua Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em hoặc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thì phải có văn bản thông tin, phản hồi về những ý kiến của trẻ em đã được tiếp thu quy định trong văn bản, giải thích, trả lời những ý kiến, nguyện vọng của trẻ em không được tiếp thu để Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em hoặc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thông tin, phản hồi với trẻ em.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.​


www.chinhphu.vn