Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban th...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025 (lĩnh vực khoáng sản)