Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật  
Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2021