Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam