Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thu hồi và giải phóng mặt bằng đối với dự án khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn II

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất  
Kế hoạch thu hồi và giải phóng mặt bằng đối với dự án khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn II