Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện năm 2022

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất  
Kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện năm 2022