Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Thanh Liêm: Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2023.

Tin tức - Sự kiện  
Huyện ủy Thanh Liêm: Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2023.
Sáng ngày 05/6/2023, Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới khóa II năm 2023. Dự khai giảng có đồng chí Trần Xuân Thành phó - BT TT HU, đồng chí Hoàng Văn Hạnh - TVHU Trường ban tuyên giáo HU, giám đốc Trung tâm chính trị huyện.
31.jpg
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng
             Trong thời gian 7 ngày, 70 học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ đến từ các xã thị trấn, cơ quan đơn vị trong huyện được Bồi dưỡng 10 chuyên đề chính gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;  Đường lối phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
30.jpg
Đồng chí Trần Xuân Thành - Phó BT TT HU phát biểu tại lễ khai giảng
29.jpg
Các đại biểu dự lễ khai giảng
            Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới hiểu rõ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, về tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cốt lõi của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới sẽ có những quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, không ngừng phấn đấu xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./