Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng
10 năm qua, kể từ khi Ban Bí thư TW Đảng ban hành Chỉ thị 40 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã thực sự tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thực hiện công tác huy động các nguồn lực, chuyển tải kịp thời mọi nguồn vốn ưu đãi tới người nghèo và các đối tượng chính sách ở tỉnh Hà Nam nói chung và huyện Thanh Liêm nói riêng.
57.jpg

Cán bộ NHCSXH huyện Thanh Liêm giải ngân cho khách hàng tại điểm giao dịch xã Liêm Túc

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội". Chỉ thị 40-CT/TW thể hiện định hướng lớn, lâu dài và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa

58.jpg

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thanh Liêm tổ chức phiên họp định kỳ

Trên cơ sở Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy Thanh Liêm đã ban hành Công văn số 1295-CV/HU ngày 30/6/2015 để cụ thể hóa và triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn huyện. Cùng với đó, để triển khai, thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW; Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 323- CV/HU ngày 15/9/2021 để triển khai tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tín dụng chính sách xã hội nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

 59.jpg

Cán bộ NHCSXH họp giao ban với hội đoàn thể và Tổ TK&VV, hướng dẫn phổ biến chính sách tín dụng mới tại ĐGD xã Thanh Hà

Bên cạnh đó, UBND huyện Thanh Liêm đã ban hành Kế hoạch số 1445/KH-UBND ngày 25/11/2021 nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Huy động sự vào cuộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội. Thường xuyên quán triệt, triển khai trong các hội nghị về phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương nhằm huy động sự vào cuộc và phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

60.jpg

NHCSXH huyện Thanh Liêm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ ngoại ngành tham gia quản lý vốn tín dụng chính sách

Một trong những kết quả nổi bật của 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đó là việc tập trung nguồn lực tại chỗ của địa phương, nguồn vốn của ngân sách  địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tại tỉnh Hà Nam hiện nay, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng được thụ hưởng là 202 tỷ đồng, tăng 192 tỷ đồng gấp 19,16 lần so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 40. Chính nguồn vốn ngân sách địa phương đã hỗ trợ đắc lực cho NHCSXH tỉnh Hà Nam nâng tổng nguồn vốn hoạt động lên 3.342 tỷ đồng, tăng 2.048 tỷ đồng so với 10 năm trước đây. Riêng đối với địa bàn huyện Thanh Liêm, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện đạt trên 6 tỷ đồng, đứng thứ 2/6 huyện, thành phố, thị xã.

Hiện nay, Tỉnh Hà Nam đang quản lý và triển khai cho vay 12 chương trình tín dụng chính sách xã hội; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/5/2024 đạt trên 3 nghìn 332 tỷ đồng, với hơn 47.800 khách hàng còn dư nợ. Trong đó: Dư nợ nguồn vốn Trung ương đạt trên 3.310 tỷ đồng, dư nợ nguồn vốn địa phương đạt gần 202 tỷ đồng (chiếm 6,06%/tổng dư nợ).

61.jpg

Cán bộ NHCSXH phối hợp Huyện đoàm kiểm tra việc sử dụng vốn vay hỗ trợ tạo việc làm

Riêng đối với địa bàn huyện Thanh Liêm, hiện nay tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 31/5/2024 đạt gần 567 tỷ đồng, với trên 8.700 khách hàng đang còn dư nợ. Trung bình hàng năm có gần 10 nghìn lượt khách hàng vay vốn là các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Tỉnh, Huyện trong từng năm, từng giai đoạn về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá để tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ truong, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, tín dụng chính sách đã phát huy vai trò, hiệu quả, trở thành một trong những chính sách quan trọng để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.