Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Trong các ngày từ 19 - 27/2. Trung tâm chính trị huyện Thanh Liêm đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa I/2024, dành cho 60 học viên là đảng viên mới thuộc các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Xuân Thành – Phó BT TT HU
16.jpg
Các học viên đã được truyền đạt 10 chuyên đề chính đó là: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc Dân Chủ XHCN; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển KTXH của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc; giữ vững nền tảng hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự ATXH, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được làm bài thu hoạch để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.