Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Thanh Liêm: Huyện ủy- Hội đồng nhân dân- UBND huyện thường xuyên quan tâm đến hộ nghèo và các đối t...

Tin tức - Sự kiện  
Huyện Thanh Liêm: Huyện ủy- Hội đồng nhân dân- UBND huyện thường xuyên quan tâm đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Để tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2015; Kết luận số 06- KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã quan tâm, chuyển vốn từ Ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, số tiền 800 triệu đồng vào cuối tháng 01/2022 theo dự toán chi Ngân sách đã được phê duyệt. Đến tháng 12/2022, bằng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi - UBND huyện Thanh Liêm tiếp tục chuyển vốn từ Ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, số tiền 200 triệu đồng , đưa tổng số vốn ủy thác qua NHCSXH lên 3.548 triệu đồng.

      Việc bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được đưa vào dự toán chi Ngân sách hàng năm của UBND huyện, nhờ đó nguồn vốn được chuyển sớm ngay từ những ngày đầu năm. Nhân dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn để đưa vào sản xuất sớm, mang lại hiệu quả cao hơn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách.

     Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND huyện, cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng nhận thức rõ hơn, toàn diện hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách, các Hội đoàn thể, Tổ TK&VV được chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đối với các hộ dân sau khi được vay vốn, nhằm trang bị kiến thức và kỹ thuật mới để người dân áp dụng vào quá trình sản xuất.

     Ủy ban nhân dân cấp huyện đã chủ động bố trí nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, đưa vào dự toán chi Ngân sách địa phương hàng năm nội dung ủy thác vốn qua NHCSXH, dành một phần nguồn vốn từ ngân sách bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH nhằm tạo lập nguồn vốn của địa phương, cùng nguồn vốn điều chuyển từ trung ương để đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

      Chỉ tính riêng trong năm 2022, nguồn vốn từ Ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH số tiền 1 tỷ đồng, đã góp phần cùng với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ tạo việc làm cho trên 3.000 lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần vào ổn định kinh tế, chính trị và an sinh xã hội.