Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Thông tin cần biết  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII
Sáng 6/12,tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội và điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
​​

      Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

      Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm huyện Thanh Liêm các đ/c Nguyễn Minh Tiến TUV BT huyện ủy- chủ tịch HĐND huyện, đ/c Trần Xuân Thành Phó BT TT huyện ủy; đ/c Hoàng Mạnh Dũng Phó BT CT UBND huyện, các đ/c thường trực huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, UV BVT huyện ủy, ủy viên BCh đảng bộ huyện lãnh đạo, cán bộ ĐV CCVC các ban xây dựng đảng, VPHU, Văn phòng HĐND- UBND, các phòng ban ngành đoàn thể trực thuộc đảng bộ huyện và đảng bộ các xã thị trấn ….đã tham gia học tập. 

     Trong buổi sáng 6/12, hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Trong đó, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đi sâu phân tích quan điểm chỉ đạo; mục tiêu tổng quát đến năm 2030 Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống của Nhân dân được nâng cao. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ, khả năng thích ứng, chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ tiên tiến. Các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao. Tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực Châu Á.

     Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng phân tích rõ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 bao gồm: Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước; Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy CNH, HĐH đất nước; Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường, nâng cao năng lực ngành xây dựng; Đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học- công nghệ, đổi mới, sáng tạo.

     Cùng đó, phát triển khoa học- công nghệ, đổi mới, sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước; Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho CNH, HĐH đất nước; Phát triển các ngành nghề kinh tế nhằm thúc đẩy CNH, HĐH; Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy CNH, HĐH đất nước nhanh, bền vững; Quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước; Phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong CNH, HĐH đất nước; bảo đảm tốt an sinh xã hội.

    Qua trình bày các nội dung của Nghị quyết số 29, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh các cấp, bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết đảm bảo sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị; chủ động phát huy nội lực, vai trò, tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, của CBĐV qua đó góp phần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mục tiêu nghị quyết đề ra. Diễn biến của hội nghị  chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các nội dung tiếp theo trong chương trình lần sau.