Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Tin tức - Sự kiện  
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
​UBND huyện Thanh Liêm nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy chế biến đá Tân Thủy” của Công ty TNHH Tân Thành Hà Nam tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, UBND huyện Thanh Liêm công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy chế biến đá Tân Thủy” của Công ty TNHH Tân Thành Hà Nam tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 UBND huyện Thanh Liêm đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy chế biến đá Tân Thủy” của Công ty TNHH Tân Thành Hà Nam tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về UBND huyện Thanh Liêm (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường)  trước ngày 23/9/2022./.