Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường).

Tin tức - Sự kiện  
HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường).
HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) về việc thông qua dự án đầu tư xây dựng khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm tại thị trấn Tân Thanh. Theo hình thức PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư). Dự kỳ họp Đồng chí Lê Hoàng Thuyên – TUV – BT HU; đ/c Hoàng Mạnh Dũng – Phó BT HU – CT UBND huyện; các đ/c TT HU; TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, ủy viên UBND huyện.


         Tại Kỳ họp, UBND huyện đã thông qua tờ trình đề nghị thông qua phương án bố trí vốn để thanh toán cho dự án:"Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm theo hình thức PPP; Ban kinh tế xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua phương án bố trí vốn để thanh toán cho dự án: "Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm theo hình thức PPP". Theo đó dự án: "Đầu tư xây dựng cơ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm theo hình thức PPP" tại thị trấn Tân Thanh huyện Thanh Liêm, với tổng mức đầu tư xây dựng là 278.470 triệu đồng, trong đó đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 111.388 triệu đồng, ngân sách huyện dự kiến 167.082 triệu đồng. Nguồn vốn thực hiện là nguồn tăng thu ngân sách hàng năm 67.082 triệu đồng; nguồn vốn theo Nghị quyết 33/2016/NQ- HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Nam là 100.000 triệu đồng. Tại kỳ họp 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí với tờ trình của UBND huyện. Nghị quyết kỳ họp đã thông qua phương án bố trí vốn để thanh toán cho dự án: “Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm theo hình thức PPP được thông qua tại kỳ họp./.