Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ quy định rõ Biểu mức giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. Trong đó, mức giá thấp nhất là tuyến Yên Viên – Hạ Long với tàu khách 18.232 đồng/đoàn tàu.Km, tàu hàng 16.045 đồng/đoàn tàu.Km. Mức giá cao nhất là tuyến Hà Nội – Sài Gòn với tàu khách là 49.592 đồng/đoàn tàu.Km, tàu hàng 27.713 đồng/đoàn tàu.Km.

Biểu mức giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/01 Đoàn tàu.Km

STT

Tuyến -Loại tàu

Mức giá khung

Hđc-i

Mức giá

Đoàn tàu.Km

1

2

3

4

5

I

Tuyến Hà Nội - Sài Gòn

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

6,8

49.592

2

Tàu hàng

7.293

3,8

27.713

II

Tuyến Hà Nội - Lào Cai

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

5,8

42.299

2

Tàu hàng

7.293

2,8

20.420

III

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

3,5

25.525

2

Tàu hàng

7.293

2,3

16.774

IV

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

3,8

27.713

2

Tàu hàng

7.293

2,2

16.045

V

Tuyến Hà Nội - Quán Triều

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

3,2

23.337

2

Tàu hàng

7.293

2,2

16.045

VI

Tuyến Yên Viên - Hạ Long

 

 

 

1

Tàu khách

7.293

2,5

18.232

2

Tàu hàng

7.293

2,2

16.045

 Thông tư có hiệu lực từ 1/5/2019.


www.chinhphu.vn