Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Thanh Liêm

Thông tin Kinh tế xã hội Thông tin quy hoạch  
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Thanh Liêm
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Thanh Liêm
Xem chi tiết tại đây nghi quyet 09.pdf