Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc triển khai phần mềm quản lý công sản ATS, NET

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Công văn về việc triển khai phần mềm quản lý công sản ATS, NET
29 tháng 5 năm 2018, UBND huyện đã ban hành công văn chỉ đạo về việc triển khai phàn mềm quản lý công sản ATS, NET
Xem chi tiết tại đây Cong van 306.signed.pdf