Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc thực hiện sử dụng hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Công văn về việc thực hiện sử dụng hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo
Ngày 27 tháng 3 năm 2018, UBND huyễn đã ban hành công văn chỉ đạo việc thực hiện sử dụng hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo
Xem chi tiết tại đây Cong van 161.signed.pdf