Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc rà soát theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan...

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Công văn về việc rà soát theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong toàn huyện
Ngày 03 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Công văn về việc rà soát theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong toàn huyện
Xem chi tiết tại đây Cong van 482- Hue.signed.pdf