Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả họp HĐND cấp xã, cấp huyện về việc sáp nhập hai xã Thanh Bình v...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất  
Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và kết quả họp HĐND cấp xã, cấp huyện về việc sáp nhập hai xã Thanh Bình và Thanh Lưu, thành lập thị trấn Tân Thanh thuộc huyện Thanh Liêm