Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2011- 2020 VÀ ĐỀ XUẤT NHƯ CẦU SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 HUYỆN THANH LIÊM

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất  
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2011- 2020 VÀ ĐỀ XUẤT NHƯ CẦU SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 HUYỆN THANH LIÊM