Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính ISO 9001:2008  
13/09/2018
Ngày 13 tháng 9 năm 2018 , UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về việc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 năm 2018
22/08/2018
Ngày 22 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Công văn số 537/UBND-KT&HT về việc cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 trong hoạt động của UBND huyện Thanh Liêm