Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách 16 xã, thị trấn huyện Thanh Liêm

Tổ chức bộ máy Các xã, phường, thị trấn  
Danh sách 16 xã, thị trấn huyện Thanh Liêm

1. Xã Thanh Thủy

Chủ tịch : Đ/c Vũ Quý Việt

Điện thoại: 0988643907

Email: ubndthanhthuy.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3880056

2. Xã Thanh Phong

Chủ tịch : Đ/c Nguyễn Văn Khương

Điện thoại: 0986587604

Email: ubndthanhphong.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3881985

3. Xã Thanh Hà

Chủ tịch: Đ/c Lê Quý Quang

Điện thoại: 0973075398

Email: ubndthanhha.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3880255

4. Xã Thanh Hải

Chủ tịch : Đ/c Trần Văn Thắm

Điện thoại: 0944778006

Email: ubndthanhhai.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3888011

5. Xã Thanh Hương

Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Nam

Điện thoại: 0984803365

Email: ubndthanhhuong.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3880076

6. Thị trấn Tân Thanh

Chủ tịch   : Đ/c Nguyễn Văn Toản

Điện thoại:  0986539808

Email: ubndthanhluu.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3760095

7. Xã Thanh Nghị

Chủ tịch: Đ/c Lê Quý Hoạch

Điện thoại: 0399767505

Email: ubndthanhnghi.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3888142

8. Xã Thanh Tâm

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Đức Viên

Điện thoại: 0982357819

Email: ubndthanhtam.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3888095

9. Xã Thanh Tân

Chủ tịch: Đ/c Đào Xuân Ảnh

Điện thoại: 0985831447

Email: ubndthanhtan.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3881723

10. Xã Liêm Sơn

Chủ tịch: Đ/c Lê Hải Đăng

Điện thoại: 0356666961

Email: ubndliemson.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3887499

​11. Xã Thanh Nguyên

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Thắng 

Điện thoại:  0986079469

Email: ubndthanhnguyen.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3888098

12. Xã Liêm Túc

Chủ tịch: Đ/c Ngô Văn Tám

Điện thoại:   0985686045

Email: ubndliemtuc.tl@hanam.gov.vn​

13. Xã Liêm Phong

Chủ tịch: Đ/c Lại Trường Giang

Điện thoại: 0912309256

Email: ubndliemphong.tl@hanam.gov.vn  

14. Xã Liêm Cần

Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Độ

Điện thoại: 0912814610

Email: ubndliemcan.tl@hanam.gov.vn

        15. Xã Liêm Thuận

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Sỹ Quảng

Điện thoại: 0916522638

Email: ubndliemthuan.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 02263.887238

16. Thị trấn Kiện Khê

Chủ tịch: Đ/c  Trần Tự Lực

Điện thoại:  0976321893

Email: ubndkienkhe.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan