Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) trên địa bàn huyện Thanh Liêm
Ngày hết hạn 15/03/2023
Trích yếu nội dung

Thực hiện Nghị Quyết số 671/NQ-UBTVQH 15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hànhKế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức thức hiện lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)trên địa bàn huyện Thanh Liêm:

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung lấy ý kiến:

a) Toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).

b) Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng  ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơchế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

c) Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến nhưsau:-Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cưở nước ngoài: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồithường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chínhsách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tưthông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

- Các cơquan nhà nước ở địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tưthông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

- Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

2. Hình thức lấy ý kiến

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản: Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp lựa chọn một trong những địa chỉ sau để gửi ý kiến đếncơ quan tiếp nhận:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trườnghuyện Thanh  Liêm(Trụ sở UBND huyện Thanh Liêm; địa chỉ:Km số 5, Quốc lộ 1A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

+ Trụ sở UBND các xã, thị trấn.

-Góp  ý  trên cổngthông  tin điện tử của UBND huyện Thanh  Liêm(địa chỉ: http://thanhliem.hanam.gov.vn).

-Góp ý trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam (địa chỉ: http://stnmt.hanam.gov.vn).

-Góp  ý  qua  Emailgửi vềPhòng Tài nguyên và Môi trường huyệnThanh Liêm: trungkien.tnmt.tl@gmail.com.

-Góp ý trực tiếp thông qua websiste chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi (tại địa chỉ: http://luatdatdai.monre.gov.vn).-Tổ chức hội nghị, hội thảo.

3. Đối tượng lấy ý kiến:

-Các phòng, ban, ngành của huyện;

-Các xã, thị trấn thuộc huyện;

-Các tổ chức xã hội chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội -nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác;

-Hiệp hội doanh nghiệp của huyện;

-Các tầng lớp nhân dân.

4. Thời gian lấy ý kiến:Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)kết thúc vào ngày 15 tháng 03 năm 2023.

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.