Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (1.005007.000.00.00.H25)
Lĩnh vực TTHC 13. Lĩnh vực Tài chính
Cơ quan giải quyết 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
Nội dung

Trình tự thực hiện:

- Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các huyện chưa thành lập Trung tâm hành chính công) hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại địa chỉ: motcua.hanam.gov.vn.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, người yêu cầu chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

- Hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin đầy đủ và phù hợp, Căn cứ thực tế xử lý tài sản tại địa phương Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện quyết định việc bán cả quyển hoá đơn hoặc bán hoá đơn lẻ cho đơn vị được giao xử lý tài sản trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc:

- Trường hợp đơn vị được giao xử lý tài sản phát sinh thường xuyên việc bán tài sản thì được mua cả quyển hóa đơn.

- Trường hợp đơn vị được giao xử lý tài sản không phát sinh thường xuyên việc bán tài sản thì được mua hoá đơn lẻ (mua từng seri). Trong trường hợp này, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện cử cán bộ mang quyển hoá đơn bán tài sản đến đơn vị được giao xử lý tài sản để đơn vị lập hoá đơn.

- Nhận kết quả:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính, cá nhân khi đến nhận kết quả mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (Ghi chú: Sở Tài chính mua hóa đơn tại Bộ Tài chính; Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện mua hóa đơn tại Sở Tài chính; Đơn vị được giao xử lý tài sản mua hóa đơn tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện)

Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị mua hóa đơn gồm:

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hoá đơn do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (01 bản chính);

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hoá đơn;

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn đối với toàn bộ số hoá đơn đã mua lần trước theo mẫu số 06/HĐ-BC ban hành kèm theo Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản.

Ghi chú:

 - Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lần đầu gồm: (1) và (2)

- Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lần tiếp theo gồm (1), (2) và (3)

- Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lẻ gồm (1), (2) và (4)

Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ mua hóa đơn, đơn vị bán hóa đơn chậm nhất không quá 01 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tài chính nhà nước được giao nhiệm vụ in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn; Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý; Tổ chức, cá nhân mua các tài sản.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện.

Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- 01/TSNN-HĐ: Mẫu hóa đơn bán tài sản nhà nước

- 01/TSSQ-3L.04: Mẫu hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- 02/HĐ-BC: Báo cáo nhập, xuất, tồn hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- 03a/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn

- 03b/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn bán tài sản nhà nước

- 03c/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

- 04/HĐ-BC: Sổ theo dõi hoá đơn bị mất

- 05/HĐ-BC: Thông báo mất hoá đơn bán tài sản nhà nước/hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- 06/HĐ-BC: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- 07/HĐ-BC: Báo cáo thanh, quyết toán hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

- 08/HĐ-BC: Báo cáo mất hoá đơn bán tài sản nhà nước/hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- BM 03.01: Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Phí, lệ phí: không có.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Nghị định 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

-  Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước;

- Thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 15/01/2012 sửa đổi Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;

- Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

- Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 về Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước của tỉnh Hà Nam.


MẪU HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính)

Mẫu 01/TSNN-HĐ

HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Liên 1: Lưu

Ngày … tháng … năm ……….  Ký hiệu: AA/2009-TSNN

Số: 0000000

Đơn vị bán: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………….. điện thoại …………………………………………………

MST/MSĐVCQHVNS:               

Số tài khoản: ……………………………… tại …………………………………………………………..

Bán theo Quyết định (hoặc văn bản) số …………….. ngày ……./……/……………………………..

của …………………………………………………. về việc …………………………………

Họ tên người mua:………………………………………………………………………………

Đơn vị: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………….. ………… ………………………………………

MST/MSĐVCQHVNS:               

Số tài khoản: ……………………………… tại …………………………………………………………..

Hình thức thanh toán: …………………………………………………………………………………....

SỐ TTTÊN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC BÁNĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN
123456 = 4 x 5
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Cộng tiền bán tài sản nhà nước: …………………………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ trách kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN TỊCH THU, SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC
ban hành kèm theo Quyết định số 12/2004/QĐ-BTC ngày 09/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mẫu số 01/TSSQ-3L.04

HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN TỊCH THU, SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

(chỉ sử dụng cho cơ quan, đơn vị có chức năng bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước)

Liên 1: (lưu)

Ngày … tháng ….. năm ……….                                                   Ký hiệu: AA/04-QLCS; Số: 00000

- Đơn vị bán TSTTSQNN: ………………………………………………………………………………..

- Địa chỉ: …………………………………….. Điện thoại ……………………………………

- Số tài khoản: ……………………………… tại Kho bạc Nhà nước: …………………………

- Bán theo Quyết định (hoặc văn bản) số …….. ngày ……. tháng ……năm .……………

của ………………………………………………………..............................

về việc ……………………………………………................................................

- Người mua TSTTSQNN: ……………………………………………………………

- Đơn vị: …………………………………………Số tài khoản ……………………

- Hình thức thanh toán: …………………………………………………………………

- Địa điểm vận chuyển hàng đến: ………………………………………………………

- Thời gian vận chuyển: Từ ngày … tháng … năm ….....đến ngày … tháng …. năm ……

Số TTTên tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nướcĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456
      
      
      
      
      

Cộng tiền bán tài sản: ……………………………………………………...............

Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………….......

 

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Phụ trách kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Phần gia hạn thời gian vận chuyển (nếu có):

- Lý do gia hạn: …………………………………………………………………………………………..

- Thời gian gia hạn vận chuyển: Từ ngày … tháng … năm ……. đến ngày ….. tháng … năm ….

- Đơn vị gia hạn (Ký tên, đóng dấu): ………………………………………………………

Liên 1: Lưu hóa đơn gốcLiên 2: Giao cho khách hàng Liên 3: Dùng cho kế toán thanh toán

 

MẪU 02/HĐ-BC

Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân…………..
Sở Tài chính/Phòng TC-KH

BÁO CÁO NHẬP, XUẤT, TỒN HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
VÀ HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN TỊCH THU, SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

Kỳ báo cáo: Từ ngày …/…/……….. đến ngày …/…/…..

S
T
T
LOẠI, KÝ HIỆU SỐ HÓA ĐƠNTỒN KỲ TRƯỚC (số)NHẬP TRONG KỲ (số)XUẤT TRONG KỲ (số)TỒN CUỐI KỲ (số)SỐ TIỀN GHI TRÊN HÓA ĐƠN ĐÃ SỬ DỤNG (đồng)
Sử dụng Hủy Mất   
IHóa đơn bán tài sản nhà nước        
1

Ký hiệu …

(Từ số … đến số ….)

       
….       
 Cộng I:       
IIHóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước        
1

Ký hiệu …

(Từ số … đến số ….)

       
….       
 Cộng II:       

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(ký, ghi rõ họ tên)
…….., ngày … tháng … năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

MẪU 03a/HĐ-BC

Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân…………..
Sở Tài chính/Phòng TC-KH

SỔ THEO DÕI VIỆC BÁN HÓA ĐƠN

(Áp dụng đối với trường hợp bán quyển hóa đơn)

 

Tên đơn vị mua hóa đơn: ……………………………………………………………………...........

Địa chỉ: ………………………………… Số điện thoại: …………………………………………….....

Mã số thuế/Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ……………………………………………..

STTNGÀY, THÁNG, NĂMLOẠI, KÝ HIỆU, SỐ HÓA ĐƠN MUASỐ LƯỢNG (quyển)NGƯỜI MUA KÝGHI CHÚ
I Hóa đơn bán tài sản nhà nước    
1…/…/…..

Ký hiệu …….

(Từ số …. đến số …….)

   
   
III Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước    
1…/…/…..

Ký hiệu …….

(Từ số …. đến số …….)

   
   

 

MẪU 03b/HĐ-BC

Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân…………..
Sở Tài chính/Phòng TC-KH

SỔ THEO DÕI VIỆC BÁN HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

(Áp dụng đối với trường hợp bán hóa đơn lẻ)

Năm ……………..

STTNGÀY, THÁNG, NĂMTÊN ĐƠN VỊ MUA HÓA ĐƠNĐỊA CHỈMST
/MSĐVCQHVNS
KÝ HIỆU HÓA ĐƠN SỐ HÓA ĐƠNNGƯỜI MUA HÓA ĐƠN KÝ TÊN GHI CHÚ
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

MẪU 03c/TSNN-BC

Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân…………..
Sở Tài chính/Phòng TC-KH

SỔ THEO DÕI VIỆC BÁN HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN TỊCH THU, SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

(Áp dụng đối với trường hợp bán hóa đơn lẻ)

Năm ……………..

STTNGÀY, THÁNG, NĂMTÊN ĐƠN VỊ MUA HÓA ĐƠNĐỊA CHỈMST
/MSĐVCQHVNS
KÝ HIỆU HÓA ĐƠN SỐ HÓA ĐƠNNGƯỜI MUA HÓA ĐƠN KÝ TÊN GHI CHÚ
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

MẪU 04/HĐ-BC

Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân…………..
Sở Tài chính/Phòng TC-KH

SỔ THEO DÕI HÓA ĐƠN BỊ MẤT

S
T
T
TÊN ĐƠN VỊ LÀM MẤT HÓA ĐƠN HÓA ĐƠN BỊ MẤTHÓA ĐƠN BỊ MẤT TÌM THẤYGHI CHÚ
Thời gian bị mất Loại ký, hiệu, số hóa đơn Số lượng (số)Thời gian tìm thấy Ký hiệu, số hóa đơn Số lượng (số) 
I  Hóa đơn bán tài sản nhà nước      
1…………/…/…

Ký hiệu …

(Từ số … đến số)

…/…/…

Ký hiệu …

(Từ số … đến số)

 
 
II  Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước      
1……….…/…/…

Ký hiệu …

(Từ số … đến số)

…/…/…

Ký hiệu …

(Từ số … đến số)

 
2…. 

 

MẪU 05/HĐ-BC

Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân ………………..
Sở Tài chính/Phòng TC-KH

THÔNG BÁO

V/v mất hóa đơn bán tài sản nhà nước/
hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

Căn cứ báo cáo của ………………………………………………………………………………………. về việc mất hóa đơn bán tài sản nhà nước/hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Hồi … giờ … ngày … tháng … năm …………… đã phát hiện bị mất hóa đơn bán tài sản nhà nước/hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước như sau:

STTTÊN ĐƠN VỊ LÀM MẤT HÓA ĐƠNHÓA ĐƠN BỊ MẤT
Thời gian bị mấtLoại, ký hiệu, số hóa đơnSố lượng (số)
I  Hóa đơn bán tài sản nhà nước  
1…………….…/…/…

Ký hiệu …

(Từ số … đến số...........)

….
II  Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước  
1…………..…/…/…

Ký hiệu …

(Từ số … đến số.............)

….

Số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng. Vậy Sở Tài chính/Phòng Tài chính Kế hoạch ……….. thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, nếu phát hiện được thì báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (Cục QLCS);
- Tổng cục Thuế;
- Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP;
- Phòng TC-KH, Chi cục Thuế TP, thị xã, quận, huyện thuộc địa phương nơi bị mất hóa đơn;
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Chỉ thông báo mất liên 2 của hóa đơn.                                        MẪU 06/HĐ-BC

Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính

TÊN ĐƠN VỊ: ………………….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
VÀ HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN TỊCH THU, SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

Kỳ báo cáo: Từ ngày …/…/……….. đến ngày …/…/…..

S
T
T
LOẠI, KÝ HIỆU SỐ HÓA ĐƠNTỒN KỲ TRƯỚC (số)NHẬP TRONG KỲ
(số)
XUẤT TRONG KỲ
(số)
TỒN CUỐI KỲ
(số)
SỐ TIỀN GHI TRÊN HÓA ĐƠN ĐÃ SỬ DỤNG (đồng)
Sử dụng Hủy Mất   
IHóa đơn bán tài sản nhà nước        
1Ký hiệu …       
….       
IIHóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước        
1Ký hiệu …       
….       

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(ký, ghi rõ họ tên)
…….., ngày … tháng … năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

​MẪU 07/HĐ-BC

Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính

TÊN ĐƠN VỊ: ………………….

BÁO CÁO THANH, QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
VÀ HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN TỊCH THU, SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

Kỳ báo cáo: Từ ngày …/…/……….. đến ngày …/…/…..

 

S
T
T
LOẠI, KÝ HIỆU SỐ HÓA ĐƠNTỒN KỲ TRƯỚC (số)NHẬP TRONG KỲ
(số)
XUẤT TRONG KỲ
(số)
TỒN CUỐI KỲ
(số)
SỐ TIỀN GHI TRÊN HÓA ĐƠN ĐÃ SỬ DỤNG (đồng)
Sử dụng Hủy Mất   
IHóa đơn bán tài sản nhà nước        
1Ký hiệu …       
….       
IIHóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước        
1Ký hiệu …       
….       

Tổng cộng số hóa đơn nộp lại cơ quan tài chính (nơi bán hóa đơn):

1- Hóa đơn bán tài sản nhà nước: …………….. số.

2- Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước: ………….. số.

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(ký, ghi rõ họ tên)
…….., ngày … tháng … năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Hồi …giờ …, ngày … tháng … năm ………….., Sở Tài chính/Phòng TC-KH …………….. đã thu hồi đủ số hóa đơn bán tài sản nhà nước/hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo báo cáo của đơn vị.

 

NGƯỜI THU HỒI HÓA ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
……, ngày … tháng … năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: Kỳ báo cáo tính từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo gần nhất theo mẫu 06/TSNN-BC của đơn vị.

 

MẪU 08/HĐ-BC

Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

………, ngày … tháng … năm …………..

BÁO CÁO

V/v mất hóa đơn bán tài sản nhà nước/
hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

Tên đơn vị làm mất hóa đơn: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế/MSĐVCQHVNS …………………………………………………………………………….

Báo cáo về việc mất hóa đơn bán tài sản nhà nước/hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước như sau:

STTHÓA ĐƠN BỊ MẤT
Thời gian bị mấtLoại, ký hiệu, số hóa đơnSố lượng
(số)
I Hóa đơn bán tài sản nhà nước  
1…/…/…

Ký hiệu …

(Từ số … đến số ....)

II Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước  
1
…/…/…

Ký hiệu …

(Từ số … đến số ...)

….

Lý do mất hóa đơn ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Nay đơn vị báo cáo với Sở Tài chính/Phòng TC-KH …………………. (nơi bán hóa đơn) để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số hóa đơn trên không còn giá trị sử dụng.

Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Sở Tài chính/Phòng TC-KH …………….;
- Lưu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)