Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (2.000364.000.00.00.H25)
Lĩnh vực TTHC 8. Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan giải quyết 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
Nội dung

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các huyện, thành phố, thị xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc chuyển về Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã.

Bước 2. Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã thẩm định hồ sơ, sau đó tiến hành làm các thủ tục theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, thị xã Phòng Nội vụ  viết bằng, đóng dấu.

Bước 4. Phòng Nội vụ chuyển kết quả khen thưởng ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 5. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã  thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã; thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen;

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;

- Biên bản xét khen thưởng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã  tặng Giấy khen.

8. Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;​