Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9. Đăng ký khi hợp tác xã tách

TTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  
9. Đăng ký khi hợp tác xã tách
 

 Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND các huyện, thành phố
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND các huyện, thành phố hoặc đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của Phòng Tài chính- Kế hoạch.
Hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;
- Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;
- Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;
- Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;
- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;
- Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua.
- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách Hợp tác xã
* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;                 TẢI MẪU  TẠI ĐÂY
- Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;                      TẢI MẪU  TẠI ĐÂY
- Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;                                             TẢI MẪU TẠI ĐÂY
- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;             TẢI MẪU TẠI ĐÂY
Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp
Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Hợp tác xã;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã .
- Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.