Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1D. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi truờng

TTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TNMT  
1D. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi truờng

   Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi truờng

             Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chủ dự án lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

+ Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để bổ sung đầy đủ.

+ Bước 3. Chủ dự án (mang theo phiếu biên nhận) đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6;

+ Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 5.6, 5.7

Tải mẫu phụ lục 5.6 tại đây

Tải mẫu giấy xác nhận 5.7 tại đây

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ Môi truờng năm 2014;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.