Skip Ribbon Commands
Skip to main content

11. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Trình tự thực hiện:

TTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  
11. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Trình tự thực hiện:
 Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND các huyện, thành phố
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND các huyện, thành phố hoặc đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của Phòng Tài chính- Kế hoạch.
 

 
Hồ sơ:

 

 
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã;
- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập hợp tác xã.
* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT.
                                                                          TẢI MẪU TẠI ĐÂY
 

 
Phí, lệ phí:  30.000 đồng/1 lần chứng nhận

 

 
Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Hợp tác xã;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã .
- Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu, quản lý, sử dụng một số khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.