Skip Ribbon Commands
Skip to main content

10. Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

TTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  
10. Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

 

 Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, nếu có căn cứ để giải thể theo quy định thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng;

Bước 3: Gửi kết quả đến các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

+ Biên bản kiểm tra Trung tâm học tập cộng đồng;

+ Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.

*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

Cơ quan thực hiện TTHC:

*Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

*Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục & Đào tạo

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

  Trung tâm học tập cộng đồng bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

+ Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

+ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt  động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.